KezdőlapEmailBelépés a portálra
Online biztosításkötés megszűntetése
2018-06-14
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy honlapunkon, megbízottaink honlapján megszüntettük az online kötési lehetőségeket! Kérjük vegyék fel a kapcsolatot honlapunkon található közvetítőinkkel, helyi képviselőinkkel, akik személyesen segítenek Önöknek megtalálni az igényeiknek leginkább megfelelő biztosítási szolgáltatást! Köszönjük megértésüket!
FAIR-2000 Alkusz állományának átvétele
2018-06-14
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FAIR-2000 Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. teljes állományát átruházta társaságunkra. Az erről szóló tájékoztató levelünket megtalálja a letölthető dokumentumok közt.
Letölthető dokumentumok

BIZTOSÍTÁSI KISOKOS

Trunkó Barnabás "VADEMECUM-Biztosítási ABC" című könyve alapján

"Könyvecskénk elkészítésekor...célunk az volt, hogy alapvető biztosítási fogalmak ismertetésével felszámoljunk bizonyos tabukat, előítéleteket. Jelenleg is több mint tízmillió biztosítási szerződés van érvényben Magyarországon" -Trunkó Barnabás

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V Z

  
a biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem SZJA- kötelesek (kivéve a felelősségbiztosítás alapján kifizetett jövedelempótló járadékok).

ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (lásd még "szerződő"). Az ajánlat még nem szerződés, kétoldalú megállapodássá akkor válik, ha azt a biztosító elfogadja (lásd még "szerződés létrejötte").

alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél saját ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, valamint közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. 

all risks
"minden kockázatra" kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat fogalmazza meg. Ennél a formánál a biztosító minden olyan kárt kifizet, amit nem zárt ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építés.szerelési biztosítások kötében alklmazott kockázatviselési forma.
 
alulbiztosítás
ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget. Következménye: aránylagos (pro-rata) kártérítés. Első kockázatra szóló (premier risk) biztosításoknál nem jöhet szóba pro-rata kártérítés.

aránylagos kártérítés
lásd "pro-rata"

avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése; mértékét százalékban határozzák meg.
Példa: ha egy gépkocsi -a kár időpontjában- 70%-os műszaki állapotú és totálkárt szenved akkor a károsult a újkori érték 70%-ára tarthet igényt, a fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie.
 
átdolgozás
folyamatos kockázatviselést garantáló szerződéskötési megoldás, amelynek során  régi szerződés -közös megegyezéssel- megszűnik, az új pedig -ezzel egyidőben- hatályba lép. Mivel két szerződésről van szó, a megoldás nem azonos a "szerződésmódosítással".

baleset
a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső ok, amely vagyoni károsodást, személyi sérülést, betegséget, munkaképtelenséget, rokkantságot vagy halált okoz.

baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás. A kötvény felmutatása ellenében a külhoni orvos -sürgős szükség esetén- a beteget ellátja, és honoráriumát később közvetlenül a biztosítóval számolja el.

befektetési hozam
a díjtartalékokat a biztosító a pénzpiacon befekteti, és abból hozamra tesz zert. Mivel a díjtartalék az "ügyfelek pénze" a hozamok minimum 80%-a biztosítottakat illeti meg, azonban ennél magasabb %-ot is "kiígérhet" ügyfeleinek a biztosító. A kiígért hozamokon felüli rész a biztosítót illeti meg, hiszen a befektetésekkel költségei is felmerültek; valamint így válik érdekeltté a minél eredményesebb befektetésben.

bemutatóra szóló kötvény
a kedvezményezett jelölése során a szerzödő úgy is rendelkezhet, hogy az esedékessé váló szolgáltatást a biztosító a kötvény bemutatójának fizesse ki. Ilyen esetben a biztosító nem vizsgálja, hogy a kötvény hogyan jutott a kedvezményezett birtokába; a kötvény kvázi értékpapírként funkciónál.

betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít; pl. viseli a kórházi ápolás költségeit, táppénz-kiegészítést-, vagy napi térítést teljesít.  Sokan az egészségbiztosítás szinónímájaként használják a kifejezést.

betöréses lopás
a vagyonbiztosítási szerződésekben meghtározott biztosítási esemény eltér a bűntetőjogi megfogalmazástól. Fogalmi elemei általában a lezárt helyiségbe való erőszakos vagy lopott, illetőleg hamis kulccsal való behatolás.

bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítania. A bizonyítás sikertelensége az ígény-érvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkeztét, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindíg a biztosítónak kell bizonyítania.

biztosítási csalás
céltudatos bűncselekmény,amelynek során a biztosítót tévedésbe ejtik, vagy tévedésben tartják, és ezzel kárt okoznak. Bűntetése szabadságvesztés.

biztosítási díj
a biztosító kockáztviselésének ellenértéke; összegét és esedékességét a szerződés rögzíti. Ha az esedékességtől számított 30 nap elteltével (lásd még "respíró") a díjat nem fizetik meg (és a biztosító a 30 nap meghosszabításáról nem küld értesítést, valamint nem állapodtak meg a felek díjhalasztásban), a 30. napon a biztosítási szerződés minden értesítés nélkül, autómatikusan megszűnik.

biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkeztése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Meghatározásának egyik eszköze a kizárás. Biztosítái esemény lehet valamilyen károsító esemény (tűz, betörés stb.), halál vagy meghatározott időpont elérése (életbiztosításnál), testi sérülés, rokkantság stb.

biztosítási érdek
vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik, -pl. a tulajdonos eladja a vagyontárgyat- az érdekmúlás miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltérő (általában rövidebb) is. A szerződés felmondásánál is nagy jelentősége van.

biztosítási kötvény
lásd kötvény

biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa (lásd még alulbiztosítás, túlbiztosítás).

biztosítási szerződési feltételek
törvény által szabályozott, minimális tartalmi kellékek, amelyeket minden biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell.

biztosítási titok
minden olyan adat, információ és tény amely a biztosító, az alkusz, vagy a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására és biztosítási szerződéseire vonatkozik. A felsorolt biztosításpiaci résztvevőket a titoktartási kötelezettség akkor is terheli, ha a szerződés -bármilyen okból- nem jött létre.

biztosítási törvény
magas szintű jogzabály, amely szabályozza a biztosítóintézeteket és a biztosítási tevékenységet.

biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy; tevékenysége a biztosítási szerződés létrehozásában és fenntartásában való közreműködés. Munkájáért jutalékot kap, poziciója lehet függő (biztosító ügynöke) vagy független (többes ügynök, alkusz).

biztosított
a biztosítási szerződés fontos alanya, az Ő életét, vagyonát védi a biztosítás. Mindíg Ő vagy az általa megnevezett személy (kedvezményezett, engedményes) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is ha a díjat a szerződő fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződő személyével.

biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Forma szerint lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület.

biztosító egyesület
önkénteen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai számára nyújt -tagsági díj ellenében- biztosítási szolgáltatásokat.
 
bonus, bónusz
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél (tertós) kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével, vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. GFB).

bróker
lásd alkusz

casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is. Az autocasco a legismertebb, de létezik hajócasco, légijármű-casco...stb. is.

cselekvőképesség
a jogképességnél szűkebb fogalom, azt jelenti, hogy a cselekvőképes (természetes vagy jogi) személy saját elhatározásából válhat jogviszonyok alnyává: maga vállahat kötelezettségeket, illetőleg jogosultságokt. Gyakorlatilag szerződéskötési képességet jelent.

cselekvőképtelenség
  a cselekvőképesség hiánya. A cselekvőképtelen személy nem köthet szerződéseket, nevében törvényes képviselője jár el.

direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi.

díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respirón belül.

díjfizetés
  a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben, előre esedékes, de a szerződések általában ennél gyakoribb fizetési gyakoriságot (gyakorlatilag részletfizetést) tartalmaznak. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezheti.

díjhalasztás
az esedéke díj későbbi időpontjában való megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely kizárólag írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban a befizetett díjak által fedezett mértékben lecsökken.

díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett, (pl. rokkantság) de a "többi", még be nem következett eseményre (pl. halál) a szerződés díjfizetés nélkül érvényben marad.

díjtartalék
az életbiztosítási díjakból képzett, elkülönített tartalék, amely a később bekövetkező biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál.

egészségbiztosítás
lásd betegségbiztosítás

egyezség
polgári jogi szerződés, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy a jogosult az egyezségben rögzített összeget követelésének végleges kielégítéseként elfogadja, s lemond a további igényeiről.

előszereteti érték
valamely vagyontárgy szubjektív értéke, amelyet személyi, érzelni okok alapozhatnak meg. Például az elhúnyt rokontól kapott, valójában jelentős dologi értéket nem képviselő tárgy. Az előszereteti érték megtérítése a biztosítási szerződés tárgya általában nem lehet.

előzetes fedezetigazolás
a kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz (GFB) kapcsolódó dokumentum, amelyben a biztosító -az üzembentartó kérésére- előzetesen elvállalja a kockázatokat. Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy forgalomb a helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg.
 
első díj
az első biztosítási időszakra, vagy annak egy részére megállapított díj. Befizetése különös jelentőséggel is bír; a biztosítás hatálya, vagyis a biztosító kockázatviselése csak akkor kezdődik, h a szerződés létrejött és az első díj a biztosítóhoz beérkezett (kivéve halasztott díj esetén).

EUROTAX
a gépjármű-, és alkatrészárak katalógusa gyári, illetve piaci információk alapján.

exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kpcsolatos kockázatok biztosítása. Gazdasági kockázatok: pl. vevő fizetőképtelensége, visszalépése. Politikai és árfolyamkockázatok: pl. embargó, a követelés pénznemének inflációja.

extra tartozék
a biztosított vagyontárgy olyan tartozéka, amely a rendeltetésszerű használatot segíti vgy komfortosabbá teszi. A vagyontárgy értékét, (és így általában a biztosítási díjat is) növeli.

életbiztosítás
 olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjbavonulás, stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalni értéket csökkentő tényezők. A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a másoknk okozott károkra nyújt fedezetet; a kártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót a szerződésben meghatározott esetekben.

felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldlúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelözően, és írásban.

függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

GFB
Gépjármű Felelősség Biztosítás.

gyorsított kárrendezés
számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult -egyezséggel- követelése kielégítéseként elfogadja.

hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockáztok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindíg a hitelező.

hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - tartozás biztosítékaként- követelt biztosítási szerződés. A biztosított minig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződés megkötésekor a hitelezőre engedményezi.

indexálás
a szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy/és a biztosítási összeg meghatározott mértékben, automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy a hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.

ittasság
a jogi és szerződési gyakorlatban a 0,8 ezrelékes véralkoholos szintet elérő alkoholos befolyásoltság. A biztosítási szerződésekben általában mentesülési ok.

írásbeliség
a biztosítási szerződések jogának egyik legfontosabb eleme. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok csak és kizárólag írásban érvényesek.

jogalap-elbírálás
döntési folyamat, amelynek során a biztosító arról nyilatkozik, hogy a bejelentett (kár)eset a szerződés szerint biztosítási eseménynek minősül-e, illetőleg nem áll-e fenn mentesülés. A jogalap-elbírálás során dönt a biztosító az esetleges kármegosztásról is.

jogosulatlan biztosítási tevékenység
önálló, nevesített bűncselekmény. Az követi el, aki biztosítási tevékenységet a biztosítási törvényben előírt engedély nélkül végez.

jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, bűntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

kárbejelentés
a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkeztét bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezheti, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.

kárenyhítés
a már bekövetkezett kár (biztosítási esemény) károsító hatásait csökkentő magatartás. Ellentétben a kármegelőzéssel ez a kötelezettség szerződési kikötés nélkül is terheli a károsultat!

kármegelőzés
olyan magatartás, amely a károk (biztosítási események) bekövetkezésének megakadályozására irányul. A kármegelőzési teendők a biztosítottat csak akkor terhelik, ha ezt a szerződésben kikötötték. Pl. vagyonvédelmi berendezések alkalmazása a betöréskárok megelőzésére.

kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között.

káronszerzés tilalma
a károsultat a károkozó olyan helyzetbe köteles hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha egy 70%-os műszaki állapotú gépkocsi totálkára esetén a károsult egy új (100%-os) autó értékét kapná, előnyösebb helyzetbe kerülne, mint a károkozás előtt. A káronszerzés tilos.

Kártalanítási számla
a MABISZ által kezelt alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, ismert gépjármű üzembentartók által okozott károkat, illetve az ismeretlen üzembentartó által okozott személyi sérüléses károkat.

kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is, vagy bármely személy illetőleg a kötvény bemutatója is. Ha nincs megnevezett kedvezményezett, akkor a biztosított örököse lesz a jogosult. A kedvezményezett személye a szerződés tartama alat, írásban bármikor módosítható.

kettős biztosítás
ugyanazon vgyontárgyra vgy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatra szóló két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a másodikként kötött túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni a hitelezőnek.

kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő is.

kizárás
a biztosítási esemény meghatározásának módszere. Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény nem biztosítási esemény! Pl. ittasan összetört autó casco térítése.

kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindíg önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, de biztosítási kötelezettségük van pl. az ügyvédeknek, biztosítási alkuszoknak, stb.

kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (GFB, KGFB)
Magyarországon gépjármű -és segégmotoros kerékpár- csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik -ezzel az üzletággal foglalkozó- biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését és hatályosságát  hatóságok is ellenőrzik. Ha a szerződő nem rendelkezik érvényes GFB szerződéssel, mégis kárt okoz, akkor a károsultat a Kártalanítási Számla terhére kártalanítják, de a MABISZ a kifizetett kártérítést és a saját felmerült költségeit az okozótól visszaköveteli.

kötvény
az ajánlat elfogadását és a szerződés létrejöttét igazoló okirat. (A szerződés megKÖTését igazoló VÉNY.) Nem minősül értékpapírnak, elvesztés vagy megsemmisülés esetén másolattal pótolható. Csak egy esetben "viselkedik" az értékpapírokhoz hasonlóan: ha az életbiztosítás kedvezményezettje a kötvény bemutatója.

kötvénykölcsön
az életbiztosítási szerződések alapján a biztosító által a visszavásárlási összeg erejéig nyújtott kölcsön.
 

közvetlen perlés
  a felelősségbiztosítás esetén a biztosító közvetlenül a károsultnak teljesít. Ha azonban perre kerül sor, a károsultnak a károkozó ellen kell pert indítania. Egyetelen kivétel: a GFB (KGFB)-ből származó követelés esetén a biztosító közvetlenül is perelhető.

lejárat
a biztosítási szerződésben naptárilag megjelölt időpont, mikor a szerződés megszűnik, és/vagy a szolgálttás esedékessé válik.

MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. Országos szakmai érdekképviseleti szervezet, de ezen kívül egyes szakmai feladatokat is ellát (oktatás, informatika, stb.). Kezeli a Kártalanítási Számlát.

malus, málusz
pótdíj, melyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele -a biztosítási időszakon belül- igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

maradványérték
totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

mentesülés
ha a biztosítási esemény bekövetkezett, a biztosító csak akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerződő, illetőleg a közös háztartásban élő hozzátartozók szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták. A súlyos gondatlanságot megvalósító tényállásokat a szerződés rögzíti (pl. ittas vezetés). A mentesülési okot mindig a biztosítónak kell bizonyítani, arra biztosított nem kötelezhető.

munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett- megtéríti azokat a károkat, amelyekért az felelősséggel tartozik.

nem vagyoni kár
  a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből,  hozzárartozók elvesztése miatti traumákból.

objektív felelősség
vétkesség nélküli felelősségi forma. Lásd még: vétkesség, vezélyes üzem

önrészesedés
a kár azon része, amelyet a szerződés alapján a biztosított magára vállal. Minnél nagyobb a vállalt önrészesedés, annál alacsonyabb lesz a biztosítás díja. Lehet levonásos és eléréses.
 
pénzmosás
az illegálisan -főleg  feketegazdaságból- származó pénzösszegek banki és biztosítási csatornákon való átfuttatása és "legalizálása".

pro-rata
alulbiztosítás esetében a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg; mégpedig olyan mértékben, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítotthoz.

reaktíválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések -eredeti tartalommal történő- újboli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték.

regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhat a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt (a károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

respíró
a biztosítási díj esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító "várja" a díjat. Elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt. Ellentéte a totálkár.

szabad bizonyítás
feltétlen érvényesülést kivánó eljárási alapelv. Azt jelenti, hogy a tények bizonyítására megkötöttség nélkül minden bizonyíték felhasználható, (tanúnyilatkozt, dokumentum, okmány, fénykép, ...stb.) természetesen csak akkor, ha tartalma valós.

szakmai felelősségbiztosítás
olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek a szerződésben nevesített szakma vagy hivatás (pl. orvos, gyógyszerész, bróker, stb.) folytatóját terhelik olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható.

szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön.

szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés és az abban foglalt kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejáratával, díjfizetés elmulasztásával, érdekmúlással vagy felmondással.

szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változtlan tartalommal hatályban marad.

szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi  szerződéskötést, Ő jogosult a jognyilatkozatok tételére és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

tartamengedmény
a több évre megkötött biztosítások szerződőinek adott díjengedmény. Idő előtti megszűnés esetén a biztosító az engedményeket jogosult visszakövetelni.

termékfelelősség biztosítás
olyan felelősségbiztosítás, amely a termék előállítóját, forgalmazóját illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás árú vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.

totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy javítás már nem gazdaságos.

túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték feletti összegre vonatkozik -semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt. Kivétel: újérték-biztosítás.

újérték biztosítás
túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos; a károsult nem kaphat több térítést, mint a vagyontárgy kárkori értéke. Ez alól kivétel: amikor a biztosítás valamely vagyon várható értékére szól (pl. növények hozama) vagy a biztosító az új állapotba való beszerzés költségeit vállalja. A lakás- és épületbiztosítások újértékre szólnak.

vagyonbiztosítás
olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.
 
várakozási idő
az élet-, és betegségbiztosítási szerződéseknél alkalmazott feltétel, amelynek alapján az egyes kockáztokat (halál, betegség) a biztosító csak egy későbbi időponttól vállaja (pl. hat hónap).

veszélyes üzem
olyan tevékenység folytatása, mely gépek működése, energia, vegyi anyagok vagy sajátos technológiák stb. alkalmazása miatt az esetleges károkozás szempontjából fokozott veszéllyel jár. A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatója az okozott kárért vétkességre való tekintet nélkül felel.

visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések -lejárat előtti- megszűntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító -a szerződésben rögzített mértékben- a díjtartalékot visszafizeti. Különösen a szerződés első éveiben előnytelen ezzel a módszerrel élni.

visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése  károkozótól (regressz).

záradék
a típusszerződéseket kiegészítő, kétoldalú megállapodás- a biztosítási szerződés szerves része.

Zöld Kártya
nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó hazájában olyan felelősségbiztosítással rendekezik, amely érvényes a külföldön okozott károkra is. Vigyázat, nem azonos a környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló ún. Zöldkártyával!